ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ปี 2558 วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลางค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ปี 2558

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 07/09/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์