ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมโดยวิธี สอบราคา

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ลงเมื่อวันที่ 09/10/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์