ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ลงเมื่อวันที่ 12/11/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์