ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร กส.กสอ.(กรกฎาคม - กันยายน 2564) วงเงินงบประมาณ 21,000.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ. ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร (กรกฎาคม - กันยายน 2564)  ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 29/07/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์