ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษลูกฟูก Kongsberg จำนวน 1 ครั้ง วงเงินงบประมาณ 10,700.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ. จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษลูกฟูก Kongsberg จำนวน 1 ครั้ง ดังแนบ

 

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์