ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ วงเงินงบประมาณ 57,436.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ลงเมื่อวันที่ 22/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์