ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ภายใต้โครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ (The Next Diprom Packaging DipromPack) จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 99,247.85 บาท

ประกาศผํู้ชนะการเสนอราคา กส.กสอ.ซื้อวัสดุเพื่อใช้ภายใต้โครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ (The Next Diprom Packaging DipromPack) จำนวน 4 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 20/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์