ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับพิธีมอบรางวัล โครงการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ วงเงินงบประมาณ 61,204.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ. ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับพิธีมอบรางวัล โครงการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 22/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์