ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 6,530.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 22/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์