ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อใช้ภายใต้โครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ (The Next Diprom Packaging DipromPack) จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 99,247.85 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อวัสดุเพื่อใช้ภายใต้โครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ (The Next Diprom Packaging DipromPack) จำนวน 4 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 23/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์