ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กส.กสอ. จำนวน 8 อัตรา (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) วงเงินงบประมาณ 1,272,000.00 บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กส.กสอ. จำนวน 8 อัตรา (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 23/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์