ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) (นายภิรมย์ แก้วมณี) จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 352,800.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กส.กสอ.จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) (นายภิรมย์ แก้วมณี) จำนวน 1 งาน  ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 25/01/2022

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์