ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
16 จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 1 งาน (นายปริวัตร วงษ์เมืองแก่น) 86,400.00 86,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริวัตร วงษ์เมืองแก่น เสนอราคา 86,400 บาท นายปริวัตร วงษ์เมืองแก่น 86,400.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใบสั่ง กส.14/2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
17 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process Improvement) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 500,000.00 500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เดอะ กรีน แอปเปิ้ล จำกัด ราคาที่เสนอ 500,000 บาท บริษัท เดอะ กรีน แอปเปิ้ล จำกัด 500,000.00 ราคาต่ำสุด ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
18 ซ่อมเครื่องปรับอากาศรถราชการหมายเลขทะเบียน ฮฉ 6801 กทม จำนวน 1 คัน 21,614.00 21,614.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อินท์ การาจ 2010 จำนวนเงิน 21,614 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อินท์ การาจ 2010 21,614.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
19 ซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน กษ 4532 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน 24,318.52 24,318.52 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด จำนวนเงิน 24,318.52 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์) บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด 24,318.52 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
20 จ้างดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมงาน จำกัด ราคาที่เสนอ 500,000 บาท บริษัท อุดมงาน จำกัด ราคาจ้าง 500,000 บาท 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งจ้าง เลขที่ กอ.กสอ. 12/2565 ลงวันที่ 22 พ.ย.64
21 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ใช้ในฝ่ายบริหาร 7,680.00 7,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สมาร์ท มาร์ท  จำนวนเงิน 7,680 บาท (เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หจก. สมาร์ท มาร์ท  จำนวนเงิน 7,680 บาท (เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 7,680.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
22 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 100 รีม 10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก. สมาร์ท มาร์ท  จำนวนเงิน 10,500 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  หจก. สมาร์ท มาร์ท  10,500.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
23 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอช โปร (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 350,000 บาท บริษัท เอช โปร (ประเทศไทย) จำกัด 350,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
24 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการขั้นสูง ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโซลูชั่นแอนด์คอนเซาท์แทนต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 400,000 บาท บริษัท ซีโซลูชั่นแอนด์คอนเซาท์แทนต์ จำกัด 400,000.00 เสนอราคาต่ำสุด ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
25 ซื้อชุดตรวจโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 80 กล่อง 8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเทค เมดิคอล จำกัด เสนอราคา 8,000 บาท บริษัท วีเทค เมดิคอล จำกัด 8,000.00 เป้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กอ.กสอ.10/2565 ลงวันที่ 11 พ.ย.64
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 11,000.00 10,058.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนลีฟ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 10,058 บาท บริษัท กรีนลีฟ เทค จำกัด 10,058.00 เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ และเสนอราคาต่ำสุด -
27 ประกาศผลและผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมสืบสาน สร้างสรรค์ผสานอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 252,000.00 252,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า ราคาที่เสนอ 252,000 บาท นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า 252,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-4/2565 ลงวันที่ 15 พ.ย.2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบแห้งแบบถาดหมุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 305,000.00 305,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 305,000 บาท บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จำกัด 305,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,900.00 165,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทไอดิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 165,900 บาท บริษัท ไทไอดิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 165,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซีลสุญญากาศ แบบ ๒ ห้องซีล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เอส.เอช.แพ็คกิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 149,800 บาท บริษัท ดี.เอส.เอช.แพ็คกิ้ง จำกัด 149,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -

Total : 8984