ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,800.00 7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชิญชวนผ้าม่าน เสนอราคาเป็นเงิน 7,800 บาท ร้านเชิญชวนผ้าม่าน 7,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
32 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแนวโน้มทางการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพรสทีจ บิสซิเนส แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 500,000 บาท บริษัท เพรสทีจ บิสซิเนส แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด 500,000.00 ราคาต่ำสุด อยู่ในวงเงินงบประมาณ -
33 กิจกรรมพัฒนาการค้าชุมชนสู่ตลาดสากลด้วย E-commerce ภายใต้โครงการการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน 360,000.00 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีคฌาน จำกัด ราคาที่เสนอ 360,000 บาท บริษัท พีคฌาน จำกัด 360,000.00 ราคาต่ำสุด อยู่ในวงเงินงบประมาณ -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,990.00 9,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 9,990 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 9,990.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
35 ซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น (หจก.มนตรียางยนต์) 14,552.00 14,552.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มนตรียางยนต์ 14552 บจก. เอ็ม คอนโทรล ออโตโมทีฟ 14980 หจก.มนตรียางยนต์ 14,552.00 เสนอราคาต่ำที่สุด กส 13/65 ลว 11 พย 64
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิต หลักสูตร การฟอก ย้อม ทอผ้าไหมมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติและสีเคมี 21,500.00 21,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรัญญา ร้านวรัญญา 21,500.00 เป็นการจัดซื้อที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
37 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อทำงานด้านพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 160,500.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตาพร ราชมงคล ราคาที่เสนอ 160,500 บาท นางสาวลลิตาพร ราชมงคล 160,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
38 จัดซื้อหมึกพิมพ์ และดรัมสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 25,000.00 21,999.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพล็อต จำกัด ราคาเสนอ 21,999.20 บาท บริษัท ไพล็อต จำกัด 21,999.20 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
39 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮธ-5570 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 25,000.00 21,419.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด ราคา 21,419.20 บาท บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด 21,419.20 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
40 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฐ-6321 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 15,000.00 11,339.98 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด ราคา 11,339.98 บาท บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด 11,339.98 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ -
41 จ้างที่ปรึกษากิจกรรมเพิ่มศักยภาพ e-Commerce ให้ดีพร้อมในยุคโควิด ภายใต้โครงการ D-พร้อมสู้ อยู่ได้ไปรอดกับตลาดออนไลน์ 2.0 ในยุคโควิด 4,975,000.00 5,000,000.00 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,975,000 บาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,975,000.00 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก - สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ (กท.)8/2564 ลงวันที่ 14ก.ย.64
42 จ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำวินิจฉัย วิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (3 กิจการ) 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิพัชร โชพิมาย 108,000 บาท นายพิพัชร โชพิมาย 108,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2564 ลงวันที่ 29ก.ย.64
43 จ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำวินิจฉัย วิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (3กิจการ) 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิพัชร โชพิมาย 108,000 บาท นายพิพัชร โชพิมาย 108,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2564 ลงวันที่ 29ก.ค.64
44 จ้างผู้เชี่ยวชาญในการให้คำวินิจฉัย วิเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (2กิจการ) 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรรท เมธีนิธิกร 72,000 บาท นายณรรท เมธีนิธิกร 72,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2564 ลงวันที่ 29 ก.ย.64
45 จ้างการจัดทำ VDO Presentation กิจกรรมปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกล สู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ ระยะที่ 2 140,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรทัย ภูแสนศรี 140,000 บาท นางสาวอรทัย ภูแสนศรี 140,000.00 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2564 ลงวันที่ 16ส.ค.64

Total : 8984