เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy (Thai Designer Academy) ในรูปแบบของ E-BOOK

วันที่เผยแพร่ : 05/10/2020 | เผยแพร่โดย : tanapat

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy (Thai Designer Academy)

  

     กิจกรรมนี้มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น ให้เป็นทั้งนักออกแบบและเป็นนักธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน ผ่านรูปแบบ Fashion Academy ที่เป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการออกแบบ ด้านการตลาด และการบริหารธุรกิจ มาอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการทั้ง 50 แบรนด์ โดยมีระยะเวลาดำเนินกิจกรรมกว่า 6 เดือน

     โดยหลังจากจบกิจกรรมทางกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รวบรวมผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 50 แบรนด์ มาจัดทำ LOOKBOOK ในรูปแบบของ E-BOOK เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคู่ค้า หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้