ฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร "รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล (New Normal)

วันที่เผยแพร่ : 02/07/2020 | เผยแพร่โดย : nut

  • c

กส.กสอ. ร่วมกับฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร "รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล (New Normal)"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผอ.กส.กสอ. ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสรัญพงศ์ อัครธนันพงษ์ ผกบ.กส.กสอ. ได้ให้การต้อนรับ คณะฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในการจัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร "รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิตัล (New Normal)" ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) ชั้น 2 ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการแนะนำศูนย์ฯ พร้อมทั้งพาคณะเดินชมห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวการสร้างแบรนด์ ในช่วงบ่ายมีการอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าของสหกรณ์ให้มีมูลค่าเพิ่มต่อไป

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ