Success Case

วันที่เผยแพร่ : 21/06/2018 | เผยแพร่โดย : Aroonrat


กิจกรรม Modern Thai Silk 
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญไหมไทย
 - บริษัท เนเชอรัลณิช จำกัด
 - กลุ่มทอผ้าไหมทองบ้านกระทม

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียน
 - บริษัท คาร่าเบรอตตี้ จำกัด

 - บริษัท ใฝ่ฝัน จำกัด
 - บริษัท แอทลิสท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 - กลุ่มเจียระไนพลอยบ้านแม่นาเรือ

 

 
กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
 - กลุ่มนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขายานยนต์

กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาออกแบบตกแต่งร้าน (Visual Merchandising)
 - ร้าน Inladaa Blouse
 - บริษัท ชูว โกลบอล จำกัด 

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม (ชุดกีฬาเฉพาะประเภท)
 - บริษัท แกรนด์นิตแวร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 - บริษัท ทีทีเอช 1951 จำกัด
 - บริษัท แพรอาภรณ์ จำกัด

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม (รองเท้าสุขภาพ)
 - บริษัท เปรมสวัสดิ์ (ทาลอน) จำกัด
 
- บริษัท วินเนอร์ชูส์ จำกัด

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม (พลาสติกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
 - บริษัท ซีเค เมดิคอล จำกัด

 - บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)
 - บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด

 - บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

SUCCESS CASE

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ