ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารและสถานที่ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ปีงบประมาณ 2558 วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารและสถานที่ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 07/09/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์