ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลาง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ลงเมื่อวันที่ 03/10/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์