ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผลการสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณี จังหวัดพะเยา วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศผลการสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณี จังหวัดพะเยา

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ลงเมื่อวันที่ 03/10/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์