ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมอาคารไหม กส.กสอ. จำนวน 13 รายการ วงเงินงบประมาณ 23,212.58 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมอาคารไหม กส.กสอ. จำนวน 13 รายการ

ลงเมื่อวันที่ 17/09/2020

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์