ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจชายแดน สุรินทร์โมเดล วงเงินงบประมาณ 200,000.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างจัดกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจชายแดน สุรินทร์โมเดล

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2020

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์