ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ เพื่อผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจาก Covid-19 ภายใต้โครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ (นายสิริศักดิ์ กิตติสิริศักดิ์) จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 240,000.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ เพื่อผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจาก Covid-19 ภายใต้โครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่ (นายสิริศักดิ์ กิตติสิริศักดิ์) จำนวน 1 งาน  ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 29/07/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์