ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่สู้ภัยโควิด ๒ (The Next Diprom Packaging DipromPack ๒) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 3,000,000.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.จ้างที่ปรึกษาโครงการดีพร้อมแพค บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่สู้ภัยโควิด ๒ (The Next Diprom Packaging  DipromPack ๒)  โดยวิธีคัดเลือก ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์