ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ วงเงินงบประมาณ 21,485.60 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์