ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 8 รายการ วงเงินงบประมาณ 72,920.50 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 8 รายการ  ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์