ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดความร้อนพื้นผิววัสดุ จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 89,880.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดความร้อนพื้นผิววัสดุ จำนวน 2 เครื่อง  ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์