ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 39,804.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ. จ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ  ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์