ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 13,910.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์