ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับพิธีมอบรางวัล โครงการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 37,728.20 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับพิธีมอบรางวัล โครงการจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ

ลงเมื่อวันที่ 22/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์