ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบยูวีบนพื้นผิววัสดุโค้งขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 131,128.50 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบยูวีบนพื้นผิววัสดุโค้งขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง  ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 23/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์