ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 21,025.50 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

ลงเมื่อวันที่ 23/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์