ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 12,412.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 23/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์