ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงินงบประมาณ 10,153.23 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 28/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์