ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ วงเงินงบประมาณ 23,700.50 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา กส.กสอ.ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 28/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์