ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 24,396.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กส.กสอ. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 28/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์