ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) วงเงินงบประมาณ 51,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กส.กสอ.จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 29/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์