ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (แบบสขร.1) กส.กสอ. วงเงินงบประมาณ 2,819,809.20 บาท

ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 กส.กสอ. (แบบสขร.1) ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 30/09/2021

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์