ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Packaging Design) (นางสาวธัญวรัตน์ งามลำยอง) วงเงินงบประมาณ 302,400.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กส.กสอ.จ้างเหมาบุคคลภายนอก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Packaging Design) (นางสาวธัญวรัตน์ งามลำยอง) ดังแนบ

ลงเมื่อวันที่ 26/01/2022

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์