ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง กิจกรรมการเสริมสร้างนักสร้างแพทเทริน์เชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลาง กิจกรรมการเสริมสร้างนักสร้างแพทเทริน์เชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ แนบ 1

ลงเมื่อวันที่ 12/02/2015

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์