ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานกิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ  เอกสารแนบ 1

ลงเมื่อวันที่ 12/02/2015

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์