ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการสร้างเสริมศักยภาพนักออกแบบเครื่องประดับชั้นสูง วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลางโครงการสร้างเสริมศักยภาพนักออกแบบเครื่องประดับชั้นสูง รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ  แนบ1

ลงเมื่อวันที่ 10/03/2015

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์