ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 ตัว วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ลงเมื่อวันที่ 01/09/2015

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์