ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดจ้างรื้ัอถอน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศราคากลางจัดจ้างรื้ัอถอน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ  

ลงเมื่อวันที่ 01/05/2014

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์