ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
8881 ประกาศสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ - - วิธีสอบราคา บริษัท ขอนแก่นวิทยา (1995) จำกัด เสนอราคา 4,175  บาท บริษัท ขอนแก่นวิทยา (1995) จำกัด ราคา 4,175  บาท 4175.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8882 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ - - วิธีสอบราคา บริษัท ขอนแก่นวิทยา (1995) จำกัด เสนอราคา 4,175  บาท บริษัท ขอนแก่นวิทยา (1995) จำกัด ราคา 4,175  บาท 4175.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8883 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ - - วิธีสอบราคา 1.  หจก. ก พัฒนสิน เสนอราคา 10 รายการ จำนวนเงิน 6,473  บาท 2.  หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 351&n 1.  หจก. ก พัฒนสิน เสนอราคา 10 รายการ จำนวนเงิน 6,473  บาท 2.  หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 351&n 7900.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8884 ประกาศสอบราคาจ้่างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 - - วิธีสอบราคา 1.  หจก. ก พัฒนสิน เสนอราคา 10 รายการ จำนวนเงิน 6,473  บาท 2.  หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 351&n 1.  หจก. ก พัฒนสิน เสนอราคา 10 รายการ จำนวนเงิน 6,473  บาท 2.  หจก. คลังเครื่องเขียน เสนอราคา 1 รายการ จำนวนเงิน 351&n 7900.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8885 ประกาศสอบราคาจ้่างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหญิง อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 - - วิธีสอบราคา 1.  ร้านเจมส์  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 500  บาท 2.  ร้านพิศุทธิ์พานิช  จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 165  บ 1.  ร้านเจมส์  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 500  บาท 2.  ร้านพิศุทธิ์พานิช  จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 165  บ 10600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8886 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - วิธีสอบราคา 1.  ร้านเจมส์  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 500  บาท 2.  ร้านพิศุทธิ์พานิช  จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 165  บ 1.  ร้านเจมส์  จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 500  บาท 2.  ร้านพิศุทธิ์พานิช  จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 165  บ 10600.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8887 ประกาศสอบราคาจ้่างปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 - - วิธีสอบราคา 1.  กลุ่มทอผ้าบ้านขุนอมแฮดใน  เสนอ 1 รายการ จำนวนเงิน 6,000  บาท 2.  นายธนกานต์  พันธุ์สุข  เสนอ 1 รายก 1.  กลุ่มทอผ้าบ้านขุนอมแฮดใน  เสนอ 1 รายการ จำนวนเงิน 6,000  บาท 2.  นายธนกานต์  พันธุ์สุข  เสนอ 1 รายก 9680.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8888 ประกาศสอบราคาจ้่างปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 - - วิธีสอบราคา 1.  กลุ่มทอผ้าบ้านขุนอมแฮดใน  เสนอ 1 รายการ จำนวนเงิน 6,000  บาท 2.  นายธนกานต์  พันธุ์สุข  เสนอ 1 รายก 1.  กลุ่มทอผ้าบ้านขุนอมแฮดใน  เสนอ 1 รายการ จำนวนเงิน 6,000  บาท 2.  นายธนกานต์  พันธุ์สุข  เสนอ 1 รายก 9680.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8889 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 4 เรื่อง - - วิธีสอบราคา ร้านปทิตตาเซอร์วิส เสนอราคา 3,490 บาท ร้านปทิตตาเซอร์วิส จำนวนเงิน 3,490 บาท 3700.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8890 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล - - วิธีสอบราคา ร้านปทิตตาเซอร์วิส เสนอราคา 3,490 บาท ร้านปทิตตาเซอร์วิส จำนวนเงิน 3,490 บาท 3700.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8891 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล - - วิธีสอบราคา 1.  บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 1,710  บาท 2.  ห้างหุ้นส่วน ศิริอมร เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ 1.  บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 1,710  บาท 2.  ห้างหุ้นส่วน ศิริอมร เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ 9100.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8892 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เพื่อความเป็นเลิศสู่ AEC - - วิธีสอบราคา 1.  บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 1,710  บาท 2.  ห้างหุ้นส่วน ศิริอมร เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ 1.  บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 1,710  บาท 2.  ห้างหุ้นส่วน ศิริอมร เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ 9100.00 ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8893 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - - วิธีสอบราคา บริษัท เซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน  4,400  บาท บริษัท เซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน  4,400  บาท 4400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8894 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - - วิธีสอบราคา บริษัท เซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน  4,400  บาท บริษัท เซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  เสนอราคาเป็นเงิน  4,400  บาท 4400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ -
8895 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - - วิธีสอบราคา บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 70,000  บาท บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 70,000  บาท 70000.00 ที่ปรึกษาเสนองานเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -

Total : 8984