ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
76 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 จำนวน 6 เดือน 340,260.00 340,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่นอเทอร์เซลแอนด์เซอร์วิส  จำนวนเงิน 340,260  บาท  (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) หจก. เชียงใหม่นอเทอร์เซลแอนด์เซอร์วิส 340,260.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
77 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 จำนวน 6 เดือน 340,260.00 340,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่นอเทอร์เซลแอนด์เซอร์วิส  จำนวนเงิน 340,260  บาท  (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) หจก. เชียงใหม่นอเทอร์เซลแอนด์เซอร์วิส 340,260.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
78 ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร กส.กสอ.(ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอราคา 96,000 บาท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 96,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.12/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
79 ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Rapid Test ชนิดแบบน้ำลาย ด้วยตนเอง จำนวน ๖๖ กล่อง 9,900.00 9,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเทค เมดิคอล จำกัด เสนอราคา 9, 240 บาท บริษัท วีเทค เมดิคอล จำกัด 9,240.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ 19,000.00 19,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 17,303.90 บ. บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 17,303.90 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ใบสั่งซื้อเลขที่ กอ.กสอ.8/2565 ลงวันที่ 26 ต.ค.64
81 จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 จำนวน 6 เดือน 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ์ ทาอินทร์ จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) นายเอกลักษณ์ ทาอินทร์ 60,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
82 จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 จำนวน 6 เดือน 60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรภัทร  ดวงติ๊บ จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) นายวรภัทร  ดวงติ๊บ 60,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
83 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม2564 - มีนาคม 2565 จำนวน 6 เดือน 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด. จำนวนเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 21,000.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการ ๕.๒-๑ การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร เสนอราคาเป็นเงิน 75,000 บาท นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร 75,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
85 จ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 51,000.00 51,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนวพล คล้ำเจริญ เสนอราคา 51,000 บาท และนายทิวัตถ์ ภาสถิตย์ เสนอราคา 51,600 บาท นายนวพล คล้ำเจริญ 51,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.9/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
86 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ กส.กสอ. จำนวน 8 อัตรา (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 1,272,000.00 1,272,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดที่แนบ รายละเอียดที่แนบ 1,272,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.1/65 2/65 3/65 4/65 5/65 6/65 7/65 8/65 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
87 จ้างเหมาทำความสะอาด ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และอาคารไหม (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 198,000.00 198,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด เสนอราคา 198,000 บาท บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด 198,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.10/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
88 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 194,400.00 194,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา194.400 บาท บริษัท ดิทโต้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 194,400.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบสั่ง กส.11/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการโทรศัพท์รายเดือนสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 35,970.00 35,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จก. บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จก. 35,970.00 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME - 29 กันยายน 2564
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 192,000.00 192,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอร์ บั๊ค วัน หจก.แอร์ บั๊ค วัน 192,000.00 เผ็นผู้รับจ้างรายเดิมที่มีผลการทำงานต่อเนื่องและได้รับการขึ้นทะเบียน SMe - 30 กันยายน 2564

Total : 8984