ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,250.00 24,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรวัส ทองอ่วม เสนอราคาเป็นเงิน 24,250 บาท นายพีรวัส ทองอ่วม 24,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
92 ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับผู้บริหาร 72,000.00 72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 72,000 บาท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 72,000.00 เป็นผู้ท่ี่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลาสองปีและเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,487.50 8,487.50 วิธีอื่นๆ บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 8,487.50 บาท บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 8,487.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่เช่า -
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,541,200.00 1,541,200.00 วิธีคัดเลือก บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด และราคาที่เสนอ 1,099,726.50 บาท บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด 1,099,726.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
95 จ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อีเอส โกลบอล จำกัด เสนอราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บ. บริษัท อีเอส โกลบอล จำกัด 1,200,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด สัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ.8/2564 ลว.28 ก.ย.64
96 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 1,931,919.82 1,931,919.82 วิธีเฉพาะเจาะจง 1931919.82 รายชื่อตามแนบ 1,931,919.82 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ -
97 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2564 2,799,019.82 2,799,019.82 วิธีเฉพาะเจาะจง 2799019.82 รายชื่อตามแนบ 2,799,019.82 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่แนบ -
98 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00 39,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 36,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
99 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,000.00 79,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 72,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
100 จ้างงานบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศอาคาร กสอ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 270,667.20 270,667.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดี คูล แอร์ และราคาที่เสนอ 270,667.20 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดี คูล แอร์ 270,667.20 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
101 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,965.00 52,965.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และราคาที่เสนอ 52,965.00 บาท บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 52,965.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
102 จ้างทำความสะอาดอาคาร กสอ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 394,200.00 394,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด และราคาที่เสนอ 394,200.00 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด 394,200.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
103 จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 877,800.00 877,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และราคาที่เสนอ 877,800.00 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 877,800.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
104 จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด และราคาที่เสนอ 100,000 .00บาท บริษัท ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด 100,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สัญญาเลขที่ ลงวันที่
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อทดสอบตลาดสู่การขายในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน) 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรินทราพร ชั่งไชย ราคาที่เสนอ 150,000 บาท นางสาวสุรินทราพร ชั่งไชย 150,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง - ศภ.2-35/2564 ลว 20 ก.ย.64

Total : 8984